Болести, засягащи лозата

Болести, засягащи лозата

Комплекс от болести, засягащи дънера и стъблото на лозата под английската рубрика „GRAPEVINE TRUNK DISEASES (GTD)

Тук влизат 4 болести, както следва:

1. Еска комплекс (Eska complex; или Esca and Grapevine leaf strip deseases)

2. Eутипиоза (Eutypa dieback)

3. Ботриосфериоза (Botryosphaeria dieback)

4. Eскориоза (Excoriose – в Европа; Phomopsis dieback; Phomopsis cane and leaf – в САЩ)

Еската, Ескориозата и Ботриосферозата са по-разпространени в Европа. В Австралия основният проблем е Ботриосфериозата, докато в САЩ повече се среща Еутипиозата, следвана от Ботриосфериозата, Ескориозата и Еската.

I.  ЕСКА комплекс (Esca and Grapevine leaf strip diseases).

Фазите на заразяване са :

1.           Първа фаза – Black foot.

Почвени патогени навлизат през рани в подложката, отглеждана на земята или колтучена на конструкция – при наличие на вятър, дъжд, дъждовално поливане. Освен това почвените патогени могат да навлязат в младите наранени, току-що присадени, лози при вкореняване във вкоренилище. При нараняване петата и стъблото на лозите патогените могат да навлязат през рани на подложки и калеми за присаждане. Това става и при накисване на подложките и калемите във вода преди присаждане, особено, ако във водата проникне непочистена почва. Почвените патогени могат да атакуват корените и стъблото на готвите лози при засаждането им на постоянно място. Става дума за 24 вида гъби в Родовете:

a) Campylocarpon;

б) Cylindrocladiella;

в) Dactylonectria;

г) Ilyonectria;

д) Neonectria;

е) Thelonectria.

Посочените почвени гъби, навлезли в лозата, създават условията за началото на същинското заразяване с Еска комплекс.

 

2.             Втора фаза – Petri disease (младо лозе; вкоренилище).

Това е началото на заразяването с комплекс от 4 рода гъби, предизвикващи болестта Еска комплекс:

a) Phaemoniella chlamydospora (1 вид);

бPhaeoacremonium (29 вида);

- най –вирулентен вид е Phaeoacremonium  minimum

в) Pleurostoma richardsiae;

г) Cadophora  (6 вида);

- най –вирулентен вид е Cadophora luteo –olivacea

                                                                                   Fig. 2. Petri disease and black foot foliar and vascular symptoms. A, poor vigor vines showing chlorotic leaves affected by Petri disease. B, vine affected by black foot showing overall stunting with short shoot internodes. C, sudden wilting of leaves and shoots is a characteristic symptom of severe Petri disease or black foot infected vines. Rootstock cross-

(D) and longitudinal-section (E) showing dark xylem vessels and necrotic streaks infected by Petri disease fungi. F, wood necrosis at the basal end of the rootstock in black foot infected vines. **

Фиг. 2. Болест на Петри (Petri disease) и листни и съдови симптоми на черно краче(Black foot). (A), лози със слаба жизненост, показващи хлоротични листа, засегнати от болестта на Петри. (B), лоза, засегната от черно краче, показваща цялостно забавяне на растежа с къси междувъзлия на издънките. (C), внезапното увяхване на листата и издънките е характерен симптом на тежка болест на Петри или заразени с черно краче лози. Подложка напречен разрез (D) и надлъжен разрез (E), показващ тъмни ксилемни съдове и некротични ивици, заразени от гъбички от болестта на Петри. (F), некроза на дървесина в основния край на подложката в лози, заразени с черно краче.

 

3.             Трета фаза – Същинска Еска (Esca complex)

Щом се появят симптомите по листата (юни/юли/август) - „тигрови ивици“ това означава, че пионерните гъби са заразили вече лозата. Става дума за наличие във взетите проби на гъби от рода  Phaeоmoniella chlamydospora  и/или видове от рода Phaeoacremonium, най-вече на най-вирулентния и преобдадаващ вид Phaeoacremonium  minimum. По-късно, в рамките на 8 до 12 години лозата развива същинските Еска комплекс симптоми, включително и Апоплексия. Това става чрез по-нататъшното колонизиране на растението със следните базедиомицетични вида от родовете:

a) Inocutis;

б) Inonotus;

в) Formitiporella;

г) Formitiporia;

д) Phellinus;

е) Stereum.

Ако при анализ се открият тези базедиомицетични гъби имаме 100%-на гаранция за зараза от болеста Esca complex.

източник: „Grapevine Trunk Diseases: A Review of Fifteen Years of Trials for Their Control with Chemicals and Biocontrol Agents“ 

 

II.            Еутипиоза (Eutypa dieback или еутипиозно изсъхване)

Причинява се от 24 вида гъби в  Diatrypaceae. От тях най-вирулентният вид, който е отговорен и за симптомите по листата е:

a)  Eutypa lata; следват още:

б Anthostoma;

вCryptosphaeria;

г Cryptovalsa;

дDiatrypella;

еEutypella.

   III.              Ботриосфериоза (Botryosphaeria dieback – Ботриосфериозно изсъхване, няма листна симптоматика като при Еутипиоза (Eutypa). Появява се на полето 1 -2 години след инфекцията. В първоначално здрави лозя се появява след 8-та, 9-тата година. Има регистрирани случаи на поява в 3 и 5 годишни лозя. Причинителите са 26 ботриосфериозни таксона от родовете, подредени по патогенност:

a)  Lasiodiplodia;

б Neofusicoccum parvum;

Тези два рода са най-бързо развиващите се гъби, колонизатори на дървесината, а от там и най-вирулентните причинители на болестта. Следват още 6 вида:

в Botryosphaeria;

г Diplodia;

д Dothiorella;

е Neoscytalidium;

жPhaeobotryosphaeria;

Fig. 1. Symptomatology of the main grapevine trunk diseases (GTDs) occurring in adult vineyards. The different diseases included in the Esca complex have different symptoms but some wood symptoms in common. In the vineyard, grapevine leaf stripe disease (GLSD) or Esca proper symptoms are visible in summer and the whole vine can show: A, leaf stripe symptoms; A’, sudden wilting of the whole plant or part of the plant, i.e., apoplectic symptoms or apoplexy, a nonspecific but frequent symptom in older vineyards. B, A detail of the typical tiger-stripe pattern of symptomatic leaves. The external symptoms of GLSD can also include minute black spots called “black measles” on berries (C). The wood of vines affected by GLSD shows black spots, vascular streaking, discoloration, necrosis, and especially in vines more than 8 years old, can also show white decay (giving the complete Esca proper syndrome including all wood and foliage symptoms associated with Esca complex) (D). The first symptoms of Botryosphaeria dieback (often confused with black dead arm [BDA] by Diplodia mutila, and synonym of Botryosphaeria canker) are visible from budburst in spring and consist of dead spurs/buds and in a stunted or delayed growth (E). It can also appear in a severe form similar to Esca apoplexy. Foliar symptoms, when present, can be similar to chlorosis or to Esca (F). Botryosphaeriaceous fungi could determine also bunch rot on grapes (G). The wood of Botryosphaeria-infected plants shows the presence of brown necrotic sectors, typically arc-shaped and sectorial, wedge shaped necrosis, (H). The external symptoms of Eutypa dieback (formerly Eutypiose) appear early in the vegetative season, with stunted shoots with shortened internodes (forming witch’s broom symptoms) (I). Leaves are small, chlorotic, cupped, and deformed (J); the grapes on the affected canes do not form at all or are small, poorly developed, and straggly (K). The internal wood of Eutypa-infected vines shows wedge-shaped grayish necrotic sectors, indistinguishable from Botryosphaeria dieback cankers (L). Simultaneous presence of pathogens of different GTDs in the same vine can result in overlapping symptoms. (Esca pictures: A, B courtesy of Institute of Agriculture and Tourism, Porecˇ, Croatia; A’ courtesy of Maurizio Gily, Italy; C courtesy of DRL Rheinpfalz, Germany; D courtesy of Plant pathology sector SAF dept., University of Palermo, Italy. Botryosphaeria dieback pictures: E, courtesy of Feuga, Spain; F and G, courtesy of P. Larignon, France; H courtesy of Plant pathology sector SAF dept., University of Palermo, Italy. Eutypa dieback pictures: I, courtesy of ADVID, Portugal; J, K courtesy of P. Larignon, France; L, courtesy of Eger Food and Wine Research Center, Hungary.) *Фиг. 1. Симптоматика на основните болести по ствола на лозата (GTDs), срещащи се при възрастни лозя. Различните заболявания, включени в комплекса Esca, имат различни симптоми, но някои дървесни симптоми са общи. В лозето симптомите на болестта Лозови ивици по листата (GLSD) или Esca са видими през лятото и цялата лоза може да покаже: (A), симптоми на ивици по листата;(A’), внезапно увяхване на цялото растение или част от растението, т.е. апоплектични симптоми или апоплексия, неспецифичен, но често срещан симптом при по-стари лозя. (B), детайл от типичния модел на тигрова ивица на симптоматични листа. Външните симптоми на GLSD могат също да включват малки черни петна, наречени „черни морбили“ по плодовете (C). Дървесината на лозите, засегнати от GLSD, показва черни петна, съдови ивици, обезцветяване, некроза и особено при лозя на възраст над 8 години, може също да покаже бяло гниене (давайки пълния синдром на Esca, включително всички симптоми на дървесина и листа, свързани с Esca комплекса) (D). Първите симптоми на отмиране на Botryosphaeria (често бъркано с черно мъртво рамо [BDA] от Diplodia mutila и синоним на Botryosphaeria canker) се виждат от разпукването на пъпките през пролетта и се състоят от мъртви шипове/пъпки и в забавен или забавен растеж (E). Може да се появи и в тежка форма, подобна на Esca апоплексия. Листните симптоми, когато са налице, могат да бъдат подобни на хлороза или на Esca (F). Botryosphaeriaceous гъбички могат също да определят гниенето по гроздовите чепки (G). Дървесината на растенията, заразени с Botryosphaeria, показва наличието на кафяви некротични сектори, типично дъговидна и секторна, клиновидна некроза, (Н). Външните симптоми на Eutypa dieback (по-рано Eutypiose) се появяват рано през вегетативния сезон, със закърнели издънки със скъсени междувъзлия (образуващи симптоми на вещерска метла) (I). Листата са малки, хлоротични, чашковидни и деформирани (J); зърната на засегнатите пръчки изобщо не се образуват или са малки, слабо развити и разпръснати (К). Вътрешната дървесина на заразените с Eutypa лози показва клиновидни сивкави некротични сектори, неразличими от умиращите язви на Botryosphaeria (L). Едновременното присъствие на патогени от различни GTD в една и съща лоза може да доведе до припокриващи се симптоми. (Снимки на Esca: A, B с любезното съдействие на Института по земеделие и туризъм, Пореч, Хърватия; A' с любезното съдействие на Maurizio Gily, Италия; C с любезното съдействие на DRL Rheinpfalz, Германия; D с любезното съдействие на отдела по растителна патология SAF depart., University of Palermo, Италия Снимки на умиране на Botryosphaeria: E, с любезното съдействие на Feuga, Испания; F и G, с любезното съдействие на P. Larignon, Франция; H с любезното съдействие на Отдела за растителна патология SAF, Университет на Палермо, Италия Снимки на умиране на Eutypa: I, с любезното съдействие на ADVID, Португалия; J, K с любезното съдействие на P. Larignon, Франция; L, с любезното съдействие на Eger Food and Wine Research Center, Унгария.)

 

   IV.             Ескориоза (Phomopsis dieback) – Причинява се от 7 вида гъби в родовете Diaporthe. Най-вирулентна е Diaporthe ampelina. В САЩ Еxсoriose се нарича Phomopsis cane and leaf. Симптомите са подобни на Botryosphaeria dieback.

 

Ескориоза – симптоми: Харизанова А., Тодорова М., Харизанова В., „Болести и неприятели по лозата“,  2009г.,

изд.Виденов и син, стp.51-53 ***

Снимки от ляво на дясно: Ескориоза по лист; ескориоза – отделни петна по зелен леторасъл; ескориоза – тотално засегнати базални маждувъзлия; напетняване по узрели леторасли; ексудати, изхвърлени от пикнидиите

Симптоми на екскориоза по лозата


Статия: „L’excoriose de la vigne : une maladie à contrôler très tôt“,  източник:https://www.agro.basf.fr/fr/cultures/vigne/maladies_de_la_vigne/excoriose_de_la_vigne/****

 

ИЛИ, АКО ОБОБЩИМ  ЗА  GTD - КОМПЛЕКСЪТ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ БОЛЕСТИ:

1.   Esca complex, or Esca and Grapevine leaf strip diseases. Еска комплекс.

2.   Eutypa dieback. Еутипиоза.

3.   Botryosphaeria dieback. Ботриосфериоза.

4.  Еxoriose in Europe; Phomopsis dieback or Phomopsis cane and leaf in USA. Ескориоза.

 

      V.                  Профилактика на лозите – културни и подложки, срещу комплекса от болести GTD (Grapevine Trunk Diseases) се извършва чрез зимно, двукратно пръскане до 6 часа след резитбата и второ пръскане, 12-14 дни след първото. Напръскват се само отрезите на орязаните лози. Пръскат се само раните на лозите, до 6 часа след резитбата. Ако мероприятието се извърши 12 часа след резитбата, ефектът намалява с 50% - т.е. наполовина.

                            VI.                 Активни бази фунгициди и примерни търговски наименования на препарати с препоъчани дози на декар.

Зимно пръскане Еска

Myclobutanil 40WSP – 430 ml/l

dose: 35 ml/dka

Thiophanate-methyl – 700 g/kg

dose: 170-200 g/dka

Tetraconazole – 125 g/l

dose: 36-37 ml/dka

Tetraconazole – 100 g/l

dose: 46 ml/dka

Tebuconazole – 430 g/l

dose: 30 ml/dka

Tebuconazole – 250 g/l

dose: 52 ml/dka

Kresoxim methyl – 500 g/kg

dose: 24-30 g/dka

Pyraclostrobin – 128 g/kg  +  Boscalid – 252 g/kg  (Белис/Belis - BASF)

dose: 50 g/dka

 

Pyraclostrobin – 200 g/l   

dose: 25-50 ml/dka

 

Fig. 5. Grapevine trunk disease management. A, removal of all diseased wood from the vineyard is critical to reduce inoculum. B and C, composting of mulched wood in large piles. D and E, cutting trunks during remedial surgery. If infection extends to the ground or graft-union (F) then remedial surgery will be ineffective. G, an ancient custom of inserting a stone to expose the rotten wood to the air (stones indicated by arrows). H and I, low cuts made near the ground to improve the likelihood of eradicating grapevine trunk disease infection from the vines, so that symptoms will not recur. J, Layering from a neighboring vine in order to replace a vine missing due to trunk disease. K, pruning wound protection by using a mastic or paste. L, applying protective pruning wound treatment using a vineyard sprayer.**

Фиг. 5. Управление на болестите по ствола на лозата. (A),, отстраняването на цялата болна дървесина от лозето е от решаващо значение за намаляване на инокулума. (B), и (C), компостиране на мулчирана дървесина на големи купчини. (D),  и (E), рязане на стволове по време на лечебна операция. Ако инфекцията се разпространи до земята или срастването на присадката (F), тогава лечебната хирургия ще бъде неефективна. (G), древен обичай за поставяне на камък, за да се изложи гнилото дърво на влиянието на  въздуха (камъни, посочени със стрелки). (H), и (I), ниски срезове, направени близо до земята, за да се подобри вероятността от премахване на инфекцията от болестта по ствола на болните лози, така че симптомите да не се появят отново. (J),Направа на отвод от съседна лоза с цел заместване  на премахната болна лоза. ), защита на рани от резитба с мастик или паста. (L), прилагане на защитна обработка на рани от резитба с помощта на пръскачка за лозя.

 

За по-голяма прегледност в долната таблица са поместени всички патагонни гъби на комплексната болест GTD, систематизирани по:

-                      Болест

-                      Семейство

-                      Род

-                      Вид

Table 1. Fungal wood pathogens isolated from wood showing discoloration, necrosis, or decays of grapevines affected by major grapevine trunk diseases (Esca complex diseases, Botryosphaeria dieback, or Eutypa dieback). Species that proved pathogenic, at least as discoloration or necrosis agents, by artificial inoculations are indicated in bold (revised and adapted from Carlucci et al. 2015Cloete et al. 2014; U´ rbez-Torres 2014).*

Гъбични дървесни патогени, изолирани от дървесина, показващи обезцветяване, некроза или гниене на лози, засегнати от основни заболявания на ствола на лозата (комплексни болести на Esca, умиране на Botryosphaeria или умиране на Eutypa). Видовете, които са се оказали патогенни, поне като обезцветяващи или некротични агенти, чрез изкуствени инокулации са посочени с удебелен шрифт (преработено и адаптирано от Carlucci et al. 2015; Cloete et al. 2014; U´ rbez-Torres 2014).

Diseases-Болест

Family-Семейство

Genus-Род

Species-Вид

Botryosphaeria dieback

Botryosphaeriaceae

Botryosphaeria

B. dothidea

Diplodia

D. corticola, D. mutila, D. seriata

Dothiorella

D. americana, D. iberica, D. Sarmentorum, D. vidmadera

Lasidiplodia

L. citricola, L. crassipora, L. exigua,

L. mediterranea, L. missouriana,

L. theobromae, L. viticola

Neofusicoccum

N. australe, N. luteum, N. macroclavatum,

N. mediterraneum, N. parvum, N. ribis,

N. viticlavatum, N. vitifusiforme

Phaeobotryosphaeria

P. porosa

Spencermartinsia

S. viticola

Esca complex

Phaeomoniellaceae

Phaeomoniella

P. chlamydospora

Togniniaceae

Phaeoacremonium

P. minimum, P. angustius, P. alvesii,

P. argentiniense, P. armeniacum,

P. australiense, P. austroafricanum,

P. canadense, P. cinereum, P. croatiense,

P. globosum, P. hispanicum, P. hungaricum,

P. inflatipes, P. italicum, P. iranianum,

P. krajdenii, P. mortoniae, P. occidentale,

P. roseum, P. scolyti, P. sicilianum,

P. tuscanum, P. venezuelense, P. viticola

Helotiales

Cadophora

C. luteo-olivacea, C. melinii

Hymenochaetaceae

Fomitiporia

F. australiensis, F. capensis, F. mediterranea, F. polymorpha, F. punctata

Fomitiporiella

F. vitis

Stereaceae

Inocutis

I. jamaicensis

Phellinus

P. igniarius

Stereum

S. hirsutum

Pleurostomataceae

Pleurostomophora

P. richardsiae

Eutypa dieback

Diatrypaceae

Eutypa

 

E. lata, E. laevata, E. leptoplaca, Eutypa sp.,

E. citricola

Eutypella

E. cryptovalsoidea, E. microtheca, E. vitis, Eutypella spp.

Cryptosphaeria

C. lignyota, C. pullmanensis

Cryptovalsa

C. amplelina, C. rabenhorstii

Diatrype

D. brunneospora, D. oregonensis, D. stigma, D. whitmanensis, Diatrype sp.

Diatrypella

D. verrucaeformis, D. vulgaris

Еxoriose (Phomopsis dieback)

Diaporthaceae

Diaporthe

D. ampelina, D. eres

 

За нуждите на по-нататъшните лабораторни изследвания, с цел установяване реалното наличие или липса на заболяванията от комплекса болести в десертните и винени лозя на страната прилагаме следващата схема. Тя посочва семействата, родовете и видовете на патогенните гъби, откриването, на които би потвърдило наличието на заболяване от Ботриосфериоза; ЕСКА комплекс; Еутипиоза или Ескориоза.

Обръщаме изрично внимание, че извън таблицата остават 24-те вида гъби-почвени патогени, причиняващи комплексното заболяване Black footТези патогени са извън комплекса гъби причиняващи болестите, резумирани с английското съкращение GTD  или болести, засягащи дънера и стъблото на лозата. Навлизането на някой вид от посочените по-горе, при разглеждането на Black foot, 24 рода почвени патогени са запускащият механизъм за последващо стартиране на заболяванията от комплекса болести, засягащи дънера и стъблото на лозата  GTD (Grapevine Trunk Disease).

Статията е въз основа на обобщение на две научни статии:

·        Grapevine Trunk Diseases: A Review of Fifteen Years of Trials for Their Control with Chemicals and Biocontrol Agents, автори: Vincenzo Mondello, Aurélie Songy, Enrico Battiston, Catia Pinto, Cindy Coppin, Patricia Trotel-Aziz, Christophe Clément, Laura Mugnai, and Florence Fontaine

·        Managing Grapevine Trunk Diseases With Respect to Etiology and Epidemiology: Current Strategies and Future Prospects, автори: David Gramaje, José Ramón Úrbez-Torres, and Mark R. Sosnowski

 

В материала са използвани снимки от следните източници:

Grapevine Trunk Diseases: A Review of Fifteen Years of Trials for Their Control with Chemicals and Biocontrol Agents, автори: Vincenzo Mondello, Aurélie Songy, Enrico Battiston, Catia Pinto, Cindy Coppin, Patricia Trotel-Aziz, Christophe Clément, Laura Mugnai, and Florence Fontaine

** Managing Grapevine Trunk Diseases With Respect to Etiology and Epidemiology: Current Strategies and Future Prospects, автори: David Gramaje, José Ramón Úrbez-Torres, and Mark R. Sosnowski

*** Харизанова А., Тодорова М., Харизанова В., „Болести и неприятели по лозата“,  2009г., изд. Виденов и син, стp.51-53

 **** 

НА ФОКУС

Мерло

Мерло

Мерло е висококачествен винен сорт грозде, произхождащ от Франция. В България е разпространен главно в Южния лозарски район. Предпочита леките, но богати почви на наклонени места. Понякога е склонен към изресяване. Гроздът е средно голям, цилиндрично-коничен, полусбит. Зърно е дребно, сферично, тъмносиньо, с изобилен налеп. Ципата е тънка и жилава. Месото е сочно, с хармоничен вкус. Вината му се отличават с интензивно червен цвят, пълнота, хармоничност на вкуса и богат букет. Отлежалите вина се характеризират с мощен комплексен аромат, в който се откриват нюансите на дъб, захаросани плодове, дим и трюфели.

подробно »

Офис

4023, Пловдив
бул. ”Освобождение” 3, х-л SPS, оф.423
тел: +359 32/682810; 682633
факс: +359 32/680117
е-mail: amv_agro@abv.bg